Eettinen suunnittelu

Titteleiden lisäksi olemme ennen kaikkea ihmisiä. Jaamme planeetan muiden kanssa ja olemme osa yhteiskuntaa. Tekemämme työ vaikuttaa myös muihin ympärillämme oleviin ihmisiin.

21.2.2019

Teemme eettisiä valintoja aina, kun olemme ryhtymässä toimintaan. Lisäksi meillä on kyky tehdä tietoisia valintoja, vaikka toisinaan päätöksiämme ohjaavatkin tottumukset, puolueellisuus ja halu kuulua joukkoon. 

Design on toimintaan nojaava ala. On kuin supervoima luoda tuotteita ja palveluita, jotka voivat ratkoa todellisia ongelmia ja auttaa ihmisiä elämään parempaa elämää. Mutta voiko teknisesti onnistunutta designia, joka vaikuttaa negatiivisesti ihmiskuntaan, kutsua hyväksi suunnitteluksi? Esimerkiksi: voiko aseen designia arvostaa, vaikka välineellä voi olla haitallinen tarkoitusperä? Joskus rajanveto hyvän ja huonon suunnittelun välillä on vaikeaa, kun eettiset ja tekniset seikat ovat ristiriidassa keskenään.

Tekniikan maailmassa rajat tulevat entistä häilyvämmäksi. On selvää, että teknologiset innovaatiot ovat parantaneet maailmaa monin tavoin. Päätöksenteko siirtyy kuitenkin usein pois tuotteen käyttäjistä, kun inhimillistä kognitiivista haavoittuvuutta käytetään hyväksi teknologian kehittämisessä. Epäeettinen suunnittelu voi ilmentyä monissa eri muodoissa - käyttäjätietojen seurannassa, aggressiivisessa suostuttelussa, monimutkaisissa prosesseissa, käyttäjien manipuloinnissa ostamaan lisää tai muuttamalla käyttäjät sosiaalisesta mediasta riippuvaisiksi.

Digitaalisia tuotteita ja palveluita luovilla suunnittelijoilla on vastuu rakentaa parempia kokemuksia, kuin mitä epäeettiseen suunnitteluun nojaavat toimintamallit tuottavat. Tämän kriteerin täyttäminen vaatii ymmärrystä käyttäjien tuotteelle luomista merkityksistä. Tässä artikkelissa tarkastelemme toimintamalleja, jotka auttavat tekemään parempia eettisiä valintoja.

Kysymysten esittäminen

Etiikka on oppimisen ja status quon jatkuvan kyseenalaistamisen prosessi. Siihen kuuluu määrittely siitä, mikä on eettistä, epäeettistä tai jotain siltä väliltä. Oikeiden kysymysten esittäminen auttaa harmaiden alueiden selvittämisessä. Tuotesuunnittelussa muutamia hyödyllisiä kysymyksiä ovat esimerkiksi:

  • Käyttäisinkö itse tätä tuotetta?

  • Miksi tuote on olemassa?

  • Auttaako tuote jotakuta?

  • Voittaako käyttäjä eturistiriitatilanteessa?

Epäeettistä suunnittelua ei välttämättä tapahdu tarkoituksella, vaan se on usein pienten virheiden summa. Sen takia kysymysten esittäminen ja päätösten arviointi suunnitteluprosessin aikana auttaa välttämään sudenkuopat.

Empatia

Lähde: The School of Life 

Empatia on kyky nähdä maailma toisen silmin. Se vaatii omien ajatusten tietoista sivuuttamista, jotta voimme päästä mahdollisimman lähelle toisen henkilön näkökulmaa. Design-maailmassa tämä tarkoittaa käyttäjien tarpeisiin tutustumista, jotta voidaan suunnitella tarpeita vastaavia ratkaisuja. Kun suunnittelemme ihmisiin vaikuttavia tuotteita, vastuullamme on tehdä käyttäjien maailmasta osa omaa maailmaamme, sillä suunnittelijat määrittelevät käyttäjäkokemuksen ja sen, auttaako kokemus käyttäjiä elämään parempaa elämää.

Saavutettavuus

Miltä tuntuu olla poissuljettu ympäröivästä yhteiskunnasta? Tai syrjäytynyt ja hylätty? Monille ajatus on huolestuttava, sillä suurin osa meistä on kokenut jonkinlaista syrjäytymistä elämämme aikana. Saavutettavuudella tarkoitetaan tuotteiden suunnittelua niin, että jokainen voi käyttää tuotetta kyvyistään tai tilanteestaan riippumatta. Itse asiassa, saavutettava suunnittelu hyödyttää kaikkia ja hyvä design on aina myös saavutettava.

Lopuksi

Nykyajan tuotteet ja palvelut tavoittavat ihmiset ympäri maailmaa. Ne voivat joko auttaa tai vahingoittaa käyttäjiä, minkä takia oman tarkoitusperän selvittämisellä on merkitystä tuotesuunnittelussa. Jos voimme vaikuttaa siihen, muutammeko maailmaa parempaan vai huonompaan suuntaan, me Contrastilla valitsemme paremman.